;
این صفحه برای دریافت کدهای ورود به نرم افزارهای گیتی یار ساخته شده است و شما می توانید با استفاده از، تصویری که نرم افزار به شما نمایش می دهد. کد ورود به سیستم را دریافت نمایید.

تصویر مربوطه همانند تصویر ذیل می باشد.

برای دریافت کد، مراحل ذیل را می بایست انجام دهید.
  • 1-قسمت عملیات دریافت کد را باز نمایید.
  • 2-دکمه بارگذاری تصویر را فشار دهید.
  • 3-برنامه دوربین را از برنامه های نمایش داده شده انتخاب نمایید.
  • 4-از تصویر ساخته شده در نرم افزار عکس گرفته ودکمه تایید را انتخاب نمایید
  • 5-کد داده شده توسط سایت را، در نرم افزار خود وارد نموده و وارد سیستم شوید.
بارگذاری تصویر از طریق این گزینه میتوانید برنامه عکاسی و یا گالری گوشی خود را باز نموده و تصویر مربوطه را بارگذاری نمایید.

بارگذاری انجام گردید.دکمه دریافت کد را فشار دهید